Beslutninger om godtgørelse, gaver, kørsel m.m. i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

Printerpapir og printerpatroner

Alle bestyrelsesmedlemmer får en pakke printerpapir, når arbejdet starter efter generalforsamlingen.
Formand og kasserer får hvert år et sæt printerpatroner betalt.

Kørselsgodtgørelse

For at få kørselsgodgørelse for deltagelse i møder m.m., er der flere betingelser der skal være opfyldt:

• Man skal være udpeget til et tillidshvev, som medfører mødeaktivitet
• Man bliver udpeget til at deltage i enkeltstående møder
• Møderne foregår udenfor foreningens grænser
• Der afleveres skema om kørselsgodtgørelse til kassereren
• Hvis flere skal afsted planlægges samkørsel
• Kørsel er aftalt med bestyrelsen

Kørselsgodtgørelsen følger statens lave sats.

Skema til kørselsgodtgørelse kan udprintes her

Telefongodtgørelse

Telefongodtgørelse udbetales til formand og kasserer en gang årlig ifølge skattevæsenets sats.
Telefongodtgørelse kan efter aftale med bestyrelsen udbetales til bestyrelsesmedlemmer, der påtager sig en opgave i forbindelse med kontakt til medlemmer. Beløbet aftales i bestyrelsen

Tilbagebetaling af udlæg

Har medlemmer efter aftale med bestyrelsen lagt penge ud for foreningen, skal kvitteringen afleveres til kassereren.
Kvitteringen skal være forsynet med:

• Formålet med udlæget
• Underskrift (attesteret) af den, der har lagt penge ud
• Dato for hvornår pengen er lagt ud
• Kontonummer pengene skal udbetales til

Gaveregulativ

Bestyrelsen har besluttet et gaveregulativ for at sikre at alle bliver behandlet ens.

Tryk for at se gaveregulativ

Revisorer

Revisor Rita Nielsen, Svinget 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 74461746 Mobil: 51277125 E-mail: rita.nielsen@gmail.com

Revisor Niels Graversen, Bryggen 19, 2 th., 6300 Gråsten
Tlf.: 7465 3355 Mobil: 22 79 36 53 E-mail: nielsgraversen@youmail.dk

Revision

i følge vedtægterne fremlægger kassereren på generalforsamlingen foreningens regnskab med revisorernes bemærkninger.
Foreningens revisorer reviderer inden generalforsamlingen regnskabet for både foreningen BGS og De gamles Jul.
Revisionen foretages så tidligt, at det er muligt at indhente yderligere oplysninger eller bilag, som er vigtige for regnskabets færdiggørelse til generalforsamlingen.
Revisorerne udarbejder i forhold til begge regnskaber en revisionsberetning til bestyrelsen, som en meddelelse til bestyrelsen om de områder, der skal arbejdes med i den kommende periode.
Revisorerne udarbejder en påtegning til begge regnskaber, som sammen med regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.
Er der punkter revisionen ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de fremgå som revisionspåtegninger/bemærkninger i forhold til regnskabet, som fremlægges på generalforsamlingen.
Revisionen skal altid udtale sig i forhold til eventuelle restancelister.
Vælges der ny kasserer udenfor den ordinære genralforsamling, skal der forteges en revision af regnskabet inden det overleveres til den nye kasserer.

Partiskatregel for tillidshverv

I følge vedtægterne skal alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, hvor der udbetales vederlag/løn, betale partiskat. Beløbet opkræves af kredsens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen.
i forbindelse med valg, hvor vi udpeger valgstyrer/valgtilforordnede er formanden ansvarlig for at udpege en ansvarlig på hvert valgsted, som er ansvarlig for at opkræve partiskat på 50 kr.

Den ansvarlige for opkrævningen på valgstederne, får udleveret et kontonummer, hvor partiskatten skal indbetales.

På bestyrelsesmøde efter valghandlingen følges op på om partiskatten er indbetalt. Er det ikke sket, kontaktes de ansvarlige af kassereren med henblik på at få partiskatten indbetalt.

Salg af lodsedler De gamles Jul

I forbindelse med De gamles Jul, er der en række hjælpere, som sælger lodsedler.

Inden udleveringen af lodsedlerne tælles de op i samarbejde med kassereren.

Til den enkelte hjælper udarbejdes et dokument, hvor antal udleverede lodsedler fremgår. Dokumentet underskrives af både den, der udleverer og hjælper.
Får hjælper ikke solgt alle lodsedler, skal der af dokumentet fremgå, hvor mange lodsedler, der leveres tilbage.
På den enkelte hjælpers dokument noteres efter salget er slut, hvad indtægten på lodsedelsalget har været.

Den ansvarlige for lodsedelsalget afleverer både indtægt fra lodsedelsalg og dokumentation for udleverede lodsedler og indtægter til kassereren.

Kontant indtægt i forbindelse med lottospil og andet lotteri

I forbindelse med De gamles Jul afvikles flere lottospil og amerikansk lotteri.

Efter afvikling af spillene optælles indtægt fra spillene af den ansvarlige for arrangementet og kassereren og der udarbejdes dokumentation for indtægten.

Indtægt fra billetter i forbindelse med Eisbein arrangement

Betales billetter til arrangementet ved indgangen tælles indtægten op af den ansvarlige for arrangementet og kassereren.

Regnskab over hele arrangementet udarbejdes af kassereren i samarbejde med den ansvarlige for arrangementet.
Regnskabet gennemgås i forbindelse med evaluering af alle De gamles Juls arrangementer på marts bestyrelsesmøde i BGS.

Log ind
Brugernavn (e-mail)

Kodeord
 
Hjælp

Antal besøgende: 220809

Erik Jepsen Steg ©